ОНЛАЙН ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТОВ
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ОПЕРАТОРОВ ИНТЕРНЕТ

 

 


ФОП Черкашина Л.Я., що діє на підставі запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця No. 2 224 000 0000 142670 від 13.03.2020 та інших агентських угод, в особі Черкашиной Л.Я., надалі «Агент», та фізична особа-ініціатор платежу (далі Клієнт), а разом іменуються - Сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Даний документ є публічною пропозицією укласти договір – офертою (далі Оферта) відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України. Договір визначає умови та порядок надання Агентом послуг з продажу електронних грошей на користь одержувача платежу, обраного Клієнтом в інтерфейсі Програмно-технічного комплексу самообслуговування (далі ПТКС) Агента, що працюють на сайті Агента (надалі – продаж ЕГ) Клієнту, згідно з режимом роботи, визначеним Агентом та даним Договором.
1.2. В рамках даного Договору Клієнт доручає, а Агент здійснює приймання безготівкових коштів, отриманих від Клієнта, для подальшого продажу ЕГ на користь Клієнта.
2. Права сторін
2.1. Агент має право:
2.1.1. Обслуговувати Клієнта через системи платежів, які підтримує ПТКС Агента;
2.1.2. Відмовити Клієнту в проведенні операції з продажу ЕГ у разі надання помилкових даних або у разі переказу безготівкових коштів з порушенням платіжних інструкцій, що були отримані Клієнтом до початку продажу ЕГ.
2.2. Клієнт має право:
2.2.1. Користуватися всіма видами послуг які пропонуються Агентом;
2.2.2. Звертатися до Агента за отриманням інформації з питань продажу ЕГ.
3. Обов'язки сторін
3.1. Агент зобов'язан:
3.1.1. Надати Клієнту послугу з продажу ЕГ згідно законодавства України;
3.1.2. При здійснені Агентом операцій з продажу ЕГ Клієнту надавати інформацію щодо продажу ЕГ, а за вимогою Клієнта – надавати паперову квитанцію;
3.1.3. Надавати Клієнту повну інформацію стосовно тарифів та правил продажу ЕГ до проведення операції продажу ЕГ;
3.1.4. Зберігати таємницю інформації, що отримана від Клієнта під час виконання даного Договору;
3.2. Клієнт зобов'язаний:
3.2.1. При здійсненні операцій дотримуватись вимог законодавства України та умов даного Договору;
3.2.2. Здійснювати оплату послуг Агента згідно з тарифами Агента;
3.2.3. Клієнт несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним під час продажу ЕГ.
4. Строк дії договору та порядок його розірвання
4.1. Договір вступає в дію з моменту здійснення Клієнтом безготівкового переказу на рахунок/рахунки Агента та діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором. Здійснення Клієнтом безготівкового переказу на рахунок/рахунки Агента означає повний і безумовний акцепт Клієнтом цього Договору-оферти.

5. Заключні положення
5.1. У всьому, що не передбачено цим Договором. Сторони керуються законодавством України.
5.2. Цей Договір укладено українською мовою, умови Договору є публічними і Клієнт погоджується з ними.
5.3. Клієнт, на момент погодження даного Публічного договору надає згоду на здійснення операції з продажу ЕГ, згідно з умовами, надрукованими перед здійсненням операції з продажу ЕГ.
б. Порядок розгляду спорів
6.1. Будь - який спір, що виникає з даного Договору вирішується згідно законодавства України.
7. Форс-мажор.
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання умов цього Договору, якщо невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та прямо впливають на виконання умов цього Договору і які Сторони не могли передбачити або попередити розумними діями.

ФОП Черкашина Л.Я.
ІПН 1784325120
Дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця:
13.03.2020, 2 224 000 0000 142670
Конт. 044 2391076